Dhukkuba Onnee

Sabboonummaa Ajjeesuun Gara jaarmiyaa Siyaasaatti gurmaa’anii akkeekaa fi kaayyoo Jaarmiyaan Siyaasaa Qabsoorraa jiruu qabu fudhachuun bilisummaa Uummataa fi walabummaa biyyaaf hiriiruu ni balaaleffachiisa. diabetes dhukkuba sukkaaraa. Finfinnee, Adoolessa 3, 2011 (FBC) - Nyaata madaalamaa soorachuun dhukkuba onneef akka hin saaxilamne nama gargaara. From Wikibooks, open books for an open world < Afaan OromoAfaan Oromo. Onnee isaanii keessa dhukkuba [shakkiifi nifaaqaatu] jiraRabbiinis dhukkuba isaaniif dabaleWaan kijibaa turaniif jechas adabbii laalessaa ta'etu isaaniif jira Show other translations Arabic short Tafasir: المُيسَّر السعدي البغوي ابن كثير الطبري. Akka qorattoonni dhimma kana irratti taasisanitti nyaanni madaalamaan dhukkuba onnee, sombaa fi kaleef akka hin saaxilmneef nama fayy. yookaan dhibee dhukkuba onnee kan qab/qabdu tahe yeroo barmoota jiramutti rakkisuu waan maluuf mana barmootaa qub-qabsiisuu qabda. Baayi’inni isaas hawaasa hiyeeyyii keessatti daabalaa dhufuusaa qorannoon ni ibsaa. Abboota Firdii ፮፥፩-፵/6፡1-40 Waamamtoota keessa odoo hin ta'in filatamtoota keessa akka ida'amnu arjummaan Waaqayyoo, araarsummaa fi gargaarsi Qulqullootaa nurraa hin fagaatin. Guyyaa tokkollee osoo miila. Qorannoon heddu kan mul'isu bunni dursee dhukkuba sukkaara (type-2 diabetes mellitus) nurra ittisuu akka danda'uudha. Dhukkuba Maraamartoo Siyaasaa Dhaamsaa Gabaabduu Ilmaan Oromoo Hundaaf!! Ilmaan Oromoo Biyya Hambaa Jiraatan Keessattuu Diasporaa fi Kanneen Carraa Barnootaa Argatanii Biyyaa Alaa jiraataan Namootni Baay'een Dhukkuba Maraamartoo Siyaasaa Jedhamuun Qabamanii Rakkoo Hamaa Keessa Jiraachuu Qeerroon Mirkaaneesse!!. Hunduu holola jechaa isaan dura oofamuun onneen isaanii gaggabdeetti. Kanaafan mata duree yeroon itti darbe isa garaa namaa bobeessuuf ukkaamfame onnee namaa nyaatu kana maaliif guurtanii yaatuu? nuun jedhe. Being endowed by natural resources, economic advantages have never been the primary driving force of Oromos' struggle for independence. Haa ta'u; malee ammayyuu beeyladootin fi namoonni dhukkubaan saxilamaa jiru. Dhukkuba Onnee. How to solve the problem of waste. Dhibee onnee,infekshin i,ulfaatinni daa'imaa xiqqaachuu,da'u msaa fi ciniinsuu yeroo malee,dhiiguu da'umsaa boodaa fi kkf dhibee hir'ina dhiigaa wayita ulfaa fi da'umsaan dhufan keessaa isaan hangafa. Guyyaa tokkollee osoo miila. Dhukkuba garaachaa (Dhukkuba garaachaa namatti fiduu caalaa, isa duraan jiru garmalee namatti jabeessa) 3. Bishaan baay'ee dildllaa'aa ( cabbii yoo arganne gaariidha) fuula fi funyaan keenya irratti naquu. VAJicdvit G. Ayyaantuu Amanuu. Namni hunduu wal qixxa onnee ykn gootumaa qaba jechuun hin danda’amu. Anis Nagaatti jedheenii yemmuun deemuuf ka'u wanti keessummaan tokko onnee koo irratti bocamee ture. Waggaa waggaadhaan namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman dhukkuba onnee, dhukkuba sombaafi dhibeewwan garabiraadhaan lubbuusaanii dhabu. your username. Maal gochuutu ana irraa eeggama? • Yoo dhukkuba adanyoo hamaa ykn tasaa turuun hin danda'amne ta'e, 9-1-1 irratti bilbilaafi namicha gara hospitaala dhiheenyaatti. Kanaaf gadi ciisuu dhiifnee taa'uu ykn yoo dadhabne ammo mataa keenya ol qabannee ( 30 to 40 degree above horizontal) ciisuu. Edit English Oromo a fourth kurmaana, ruubi, tokko afraffa a long time yeroo dheera a lot hedduu, baayee a third siisoo, nuusii, tokko sadaffaa about, in regard to waa'ee, waayee above irra, ol absolutely guutuumaatti, tasa, gonkumaa accident balaa accidentally tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa. Tutvu Ugala teatri märtsi, aprilli, mai ja juuni mängukavaga:. Mohammad M. Dhukkuba Maraamartoo Siyaasaa Dhaamsaa Gabaabduu Ilmaan Oromoo Hundaaf!! Ilmaan Oromoo Biyya Hambaa Jiraatan Keessattuu Diasporaa fi Kanneen Carraa Barnootaa Argatanii Biyyaa Alaa jiraataan Namootni Baay'een Dhukkuba Maraamartoo Siyaasaa Jedhamuun Qabamanii Rakkoo Hamaa Keessa Jiraachuu Qeerroon Mirkaaneesse!!. paul baxter fi gadda natti dhagayame Taammanaa Bitimaa irraa Firri keeny, ee firri cimaan kan uummata Oromoo fi saba Oromoo Dr. Abdiisaanii­s umurii isaa Waggaa 14tti Abbaa isaa Ilaaluuf gara Finfinnee yoo deemu Abbaan. DHUKKUBA ONNEE (HEART DISEASE) – Dr. Naaf boqodhu garraamii koo!!!!! RIP Alemayehu Atomsa By. Kanaafan mata duree yeroon itti darbe isa garaa namaa bobeessuuf ukkaamfame onnee namaa nyaatu kana maaliif guurtanii yaatuu? nuun jedhe. Akka barmsa saayinsiitti. It was this Fascist colonial regime, that was armed to its teeth with the latest modern weapons of that era, that the ragtag Oromo army of Fit. Guyyaa tokkollee osoo miila. 🎍Maloota dhukkuba suusii akka sigaaraa,caatii,alkoolii,Facebook,fi wantoota suusii ta'an hunda maloota ittiin ofirraa ittifnu 8 dubbisuuf. Xiinxala Qal-qixxummaa Qomoo Daandii Qajeelaa Gara Mana Barumsaatti MULLATA WAL-QIXXUMMAA QOMOO Mullanni keenya akka ijoolleen mana barumsaa Siyaatil guyyaa isaanii bu’aawwan miillaan deemuufi bishkileetii oofuun guyyaa isaanii jalqaban kunis kan dabalatu: • Gammachuun taphataa • Nagummaan osoo itti dhaga’amuu. yoo guyyaa dheeraaf qilleensa waantota faalan irraa hin qulqullwin dhukkuba namatti fida, keessaa iyyuu daa’immanii fi gadammoojjii akkasumas kanneen dhukkuba onnee fi sombaa qaban irraatti. Maal haa hojjedhu? Yoo. Kakuu saniin booda shororkaa malee akka gammachuun onnee isaatti hingoriin nibeeka. As some indeed suspect, that the science which we see at the dawn of recorded history, was not science at its dawn, but represents the remnants of the science of some great and as yet untraced civilisation. – Dandeettii qaamni keenya dhukkuba garagaraa of irraa ittisuu olkaasa. Dhukkuba Chaagas, YKN American trypanosomiasis, kun mudhii lafaa dhukkuba ilbiisotaan darbu kn uummamu protozo'aMaq. Akka qorattoonni dhimma kana irratti taasisanitti nyaanni madaalamaan dhukkuba onnee, sombaa fi kaleef akka hin saaxilmneef nama fayy. Shaayiin wontoota carraa dhukkuba onnee, kaansarii fi dhukkuba su. Finfinnee, Hagayya 7,2011 (FBC) - Dhiibbaan dhiigaa guddaan carraa dhukkuba Onnee fi dhiigni sammuu keessatti dhanga'uu ni dabala. Dhukkuba isaa kana ogeeyyiin biyya keessaa waan dadhabaniif, qabeenyaan isaa hundi gurguramee mucaan isaan Kumaalaa Tafarraa Garasuu biyya Ingiliziitti geessee akka yaalchisu ta’e. to implement change. Being endowed by natural resources, economic advantages have never been the primary driving force of Oromos' struggle for independence. Achittiis fayyuu akka hindandeenye waan hubataniif gara biyyatti deebi’uun du’aan wal’aansoo qabuu eegale. kantaruu dhiigaa, dhukkuba onnee, alerjikii, daandii qilleensaa dhaabuu, Kaleen dadhabuu, dhangala'uu dhiigaa, fi dhiiga hirrina hamaa kan dabalatu ta'uu nan hubadha. I am also an Ethiopianist who must take strong exception to your posting an ill-advised encomium of Prime Minister Meles Zenawi of Ethiopia prior to his speaking at the Columbia University World Leaders Forum on 22 September 2010. Sheekh Mohammad-Rashaad Abdullee- Buulessa Seenaa Oromoo ti. Yeroo kaara adeemamu maalif garaa kaasaan nama qaba? Infeekshiniin (Infection) yeroo karaa adeemanu garaa kaasaa namatti fiddan bayeedha. Kan Maqaan isaanii adda hin bahiin Haadha Ilmoo fi abbaa Manaa Dabalatee ilmaan Oromoo Hedduun balaa kanaan galafatamaniif Gaddaa Guddaatu Onnee keenya irraa nutti dhagaaame, Maatii fi Firoottaan isaanii hundaaf jajjabina hawwinaaf jechuun Dhaamsa Gaddaa uummata Oromoo fi Maatii wareegamtootaaf Dabarsee jira!!. Kan onnee qabaatee dura dhaabatu hinjiru. Dhukkuba sukkaara yeroo amma akka addunyaati nama miiliyoonni 300 oltu ittin rakkata. Balaa tasaaf nama saaxila Fkn. Gurmeessaa Posted By: fayyaa 0 Comment Dhukkuba onnee gaafa jedhamu akkuma dhukkuba kalee dhukkuboota hedduu ta’aniif yoo barreffaman kitaaba baay’ee guddaa tokkoon illee dhumuu hin dandeenye gaafa ta’u hunda isaanii takkaan ibsuun akka hin danda’amne hundi keenya illee ni beekna. Dhukkuba Toonsilii (Tonsilitis) Toonsiliin qaama keenyaa keessaa waan akka gumaa foonii ulaa qoonqoo keenyaa keessatti argamu yoo ta'u, xuraawaa fi jarmoonni garaa garaa akka gara ujummoo qilleensaa keenyaatti hin seenne kan calaalee qabee (trap) godhee hambisuuf gargaarudha. Dhukkuba sukkaara ittisuuf. Biyyoota Addunyaa Hedduu Koloneeffachuu dhaan kan of jalatti bulchaa turte Xaaliyaaniitti Waraanni Abdiisaa Aagaa Yaaddoo guddaa ta'e. Funyaan keenyaa waan dhiigaa jiruuf sadarkaa onnee olitti ( above heart level ) eeguu qabna. Keessumaa dubartootaaf hirriba ga’aa hin rafne taanaan fedhiin walqunnaamtii saalaa dhabu. Abdiisaanii­s umurii isaa Waggaa 14tti Abbaa isaa Ilaaluuf gara Finfinnee yoo deemu Abbaan. afaan-oromoo. Into The Magic Shop Pdf Download Asoosama Afaan Oromoo Godaannisaapdf Download Cooking Olive Oil Delicious Recipes Indian Geography Quiz Questions With AnswersRead and Download Asoosama Afaan Oromoo Godaannisaapdf Download Free Ebooks in PDF format - GRADE 11 EXEMPLAR 2014. Xiinxala Qal-qixxummaa Qomoo Daandii Qajeelaa Gara Mana Barumsaatti MULLATA WAL-QIXXUMMAA QOMOO Mullanni keenya akka ijoolleen mana barumsaa Siyaatil guyyaa isaanii bu'aawwan miillaan deemuufi bishkileetii oofuun guyyaa isaanii jalqaban kunis kan dabalatu: • Gammachuun taphataa • Nagummaan osoo itti dhaga'amuu. Bulchiinsi mana hidhaa Lubbuu dargaggoo kanaa baraaruuf gargaarsi woldhaansaa hakimaa olaanaan akka isa barbaachisu yoo beeke illee yeroo dheeraadhaaf irratti ilaaleera. wal dhageettii malee laagaadhaa dhodhoyuu lafti akka ifuu ta'ee guyyaa inni beellamaas kunoo har'a ta'ee anis bakkan ciisuu qaamaan achii ol ka'e. keessumattuu haala inni ammaan dura isiirratti hin argin isiirratti arguun isaa jaalala osoo hin tahin shakkii biraatu isa neyxe. Dhibbeentaa %45 dhiirotni qunnamtii saalaa raawwatu irra baayyeesa dhukkubbii onnee irra bilisa ta'an. Maaliif waadaa onnee hinsooranne seenuu!. guyyaan isaa sanbata sanbata isa xiqqaa hangafa dilbataa kaanis guyyaa kana waan. Page kun bakka Barumsi islaamaa itti barsiifamu. Ibsa dawaa (drug) w arraaf ©State of Victoria, 2003 Ibsa dawaa (drug) w arraaf Beekkomsa dawaa laaluuf Mana Waa'ee Dawaa Qulqulleessuu qunnami 1300 85 85 84. Dhukkuba sukkaara yeroo amma akka addunyaati nama miiliyoonni 300 oltu ittin rakkata. Dhukkuba Onnee yokan Qalbii tifii dawaan saa Ho maali? ?? 54:50 · 6 055 näyttökertaa. haqa hunda keessaa isa fitti aansee. com kun Gorsa Ogeessota Fayyaa Oromoo adda addaaa kanneen Gara Marsaalee Hawaasaa isaaniitiin Hawaasaaf yeroo yerotti gorsa laatan jala buunee iddoo tokkotti walitti qabuudhaan hawasni keenya yeroo barbaadetti odeeffannoo guutuu kan abbeentaan Gorsichaa hin jijjiiramne asumarraa iddoma tokkotti akka argatuuf kan qophaayeedha. gara dhabummaa koo adda baasuufi jiraachusaa beekuun daangeessuu ni danda’a. Kakuu saniin booda shororkaa malee akka gammachuun onnee isaatti hingoriin nibeeka. Biyyoota Addunyaa Hedduu Koloneeffachuu dhaan kan of jalatti bulchaa turte Xaaliyaaniitti Waraanni Abdiisaa Aagaa Yaaddoo guddaa ta'e. Achittiis fayyuu akka hindandeenye waan hubataniif gara biyyatti deebi’uun du’aan wal’aansoo qabuu eegale. Page kun bakka Barumsi islaamaa itti barsiifamu. Dhukkuba Maraamartoo Siyaasaa Dhaamsaa Gabaabduu Ilmaan Oromoo Hundaaf (Oromia Press) — Ilmaan Oromoo Biyya Hambaa Jiraatan Keessattuu Diasporaa fi Kanneen Carraa Barnootaa Argatanii Biyyaa Alaa jiraataan Namootni Baay'een Dhukkuba Maraamartoo Siyaasaa Jedhamuun Qabamanii Rakkoo Hamaa Keessa Jiraachuu Qeerroon Mirkaaneesse!!. Keesumaa uummanni Itoophiyaa Xaaliyaanotaan Finfinneerratti ajjeefame ijasaa duraa baduu dide. Suurri argaa jirtan kun GOOTOTA ilmaan Oromoo roorroon hammaannan Wayyaanee fuuldura gootummaa dhaan falmaa dhaabbatanii utuu lolanii kanneen harka diinaatti gaafa kufan wayyaaneen gochaa suukaneessaa akkanaatiin uummata yaamtee raawwii akkasii jiilchaf ilmaan Oromoo kanneen irratti raawwatte. Meeshaa onnee dammaqsu (Defibrillator) qaamatti itti qabsiisi. Sabboonummaan walkeessati qayyabannoo uumuu, fedha ofii ukamsanii dhaaba saba ofii jabeessuu, jabina halagaa faarsuu irra dandeettii dadhabaa ofii akka itt olkaasaan heduu gaafata. onnee, fi dhibee hafuuraa. Kan onnee qabaatee dura dhaabatu hinjiru. Mallattoolee Dhukkuba Kanaa Keessa Muraasa: ———-Tokkummaa Uummataa , Jaalaala, Kabaja, Safuu fi Safeeffannaa jibbisiisa. SEENAA LALISAA INDIRIIS AADAM Barreessaa, Walaleessaa, Gulaalaa fi Sabboonaa dhaloota qubee ta'uudhaan beekama. Osoon dhukkuba koo isa kana dhukkubsachaa jiru kan biraa itti naa dabalame - Cabaa irratti buqqa'aa jedhu mitiiree! Akkuma barsiifata kooti hujii irraa bahee hiriyoota koo waliin xiqqoo maagala keessa waarisifadhee gara mana kootittii qajeele. I am a constitutional scholar who has admired your writing about First Amendment freedoms. Onnee daa'imaa irratti miidhaa qaba( closure of ductus arteriosus) 2. Akkasumaas dhimma tokko qofaa irratti xiyyeefchuuniis barbachisaa miti kanuma irraa ka'uun eegaa namoota midiyaa hawaasaa dantaa saba isaaniif fayyadmaan keessaa dargaggoo ol deemaa dhaloota qubee ta'e Dr. Egaa jaalallisaa onnee koo keessatti chaappeffamee Ifa Du'aa Ka'umsasaa hanga arguutiin na ga'e. Masara warra mooti Hermann keessatti doktorrii akka fayyaa ishii ilaalu qacarame ture. VO: Obbo Adam ka'anii Tajaajila Fayyaa Hatattamaa yookaan Ingilifaan Urgent Care dhaqu. Tarii aara tamboo irraa kan maddu faalamni qilleensaa miidhaa guddaa qaba. ∆ Dhukkuboota hamaa ta'an ittisuuf- Akka 'Department of Internal Medicine and Nutritional Sciences Program of the University of Kentucky ' jedhutti nyaanni akka abokaadoo faaybarii baay'inaan of keessatti qaban carraa dhukkuba Istrookii, dhiibaa dhiigaa fi dhukkuba sukkaaraan qabamuu gad buusa. Kalaankala lama qofaa qofaatti qabdee dhufte –mucayyoon. Eesti kõige uuem teatrimaja avab publikule oma uksed 18. Bara 2016-2017 Sagantaawwan banoota ganamaa Puget Sound ESD tiif iyyachuun akkaataa itti danda'amu 2016-2017 How to Apply for Puget Sound ESD Early Learning Programs. Kan gorsa kiyya dhugeeffatee fudhate Oromoof yaade malee anaaf yaadee miti. Ispoortiin nafii namaa dhabuu hin malin keessaa biskileettii oofuu,bisaan daakachuu,miilaan deemuu,utaaluu ykn fiiguu fi waan hedduu. Hayyoonni Oromoo fi Oromiyaan qaban ammoo beekumsa adda addaa kan gonfatanii fi beekumsi addunyaa kun kan keessaatti walgaheedha. Booyyeen muummicha ministeera bineensotaa, Waraabessi itti aanaa muummichaa, Roobiin afa-yaa’ii, Sardiidni pirezadaantii walii gala bineensotaa, Hardiidni itti aanaa pirezadaantii, Bosonuun barreessaa yoo ta’an, gurmuuwwaniifi. Asoosama Afaan Oromoo Pdf Download. Manni dhukkubsataan kuni qooda sadii qaba: dhukkuba keessaa, dhukkuba ijaa fi dhukkuba ilkee. Walaloo Afaan Oromoo "Dhukkuba Onnee Zamanaa" - YouTube 5:16: pin. Issuu company logo. Funyaan keenyaa waan dhiigaa jiruuf sadarkaa onnee olitti ( above heart level ) eeguu qabna. jaamaa ta’uu, rakkoo kalee, milaa muramuu, fi dhibee wal xaxaa dhukkuba shukkaaraatiin walqabatan ittisuuf si gargaara. Akkaataan jireenyaa fayya qabeessi rakkoowwan akka olka’iinsa dhiigaa, dhangala’uu dhiigaa fi dhibee onnee hir’isuuf ni gargaara. Qabiyyee koorsiiwwan dhihoo kanaa. He will also participate as a Guest of Honor at several Irreecha celebrations organized by the Oromo in the Diaspora. Doktooronni yaaliin fayyaa umurii Iliisaa kan dheeressu waggaa shaniif qofa akka taʼe yaadanii turan. Baayi'inni isaas hawaasa hiyeeyyii keessatti daabalaa dhufuusaa qorannoon ni ibsaa. Barreeffama kiyya kana irratti yaadni kaahame nama hundaaf liqimfamuu dhabuu ni mala. Yaaddoowwan kanneen hamoo fi tarii kan nama ajjeessan ta'uu ni danda'u. Qabsoon bilisummaa walabummaa biyyaa qofa utuu hin ta'in sammuu ofirrummaa fi kolonummaan faalame hunda bilisomsuus ni dabalata. Ayyaantuu Amanuu. Akka qorattoonni dhimma kana irratti taasisanitti nyaanni madaalamaan dhukkuba onnee, sombaa fi kaleef akka hin saaxilmneef nama fayy. Kanaafan mata duree yeroon itti darbe isa garaa namaa bobeessuuf ukkaamfame onnee namaa nyaatu kana maaliif guurtanii yaatuu? nuun jedhe. Wanti guddaan sukkaaricha sirreessuuf kan godhamuun irra jiru gochuudha. Dhibbeentaa %45 dhiirotni qunnamtii saalaa raawwatu irra baayyeesa dhukkubbii onnee irra bilisa ta’an. Qabsoon bilisummaa walabummaa biyyaa qofa utuu hin ta’in sammuu ofirrummaa fi kolonummaan faalame hunda bilisomsuus ni dabalata. Arjooma qaamaa (organ donation): nama arjooma onnee argachuuf ganna 9 eeggate. Dhiironni dhukkuba onnee qaban irra caalaan warra amala addaa qaban caalaa warra dursanii molatan ykn harraa'an akka ta'e qorannoon agarsiise. Edit English Oromo a fourth kurmaana, ruubi, tokko afraffa a long time yeroo dheera a lot hedduu, baayee a third siisoo, nuusii, tokko sadaffaa about, in regard to waa'ee, waayee above irra, ol absolutely guutuumaatti, tasa, gonkumaa accident balaa accidentally tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa. Iliisaan garuu hamma yoonaatti waggaa 14f jiraatteetti. Karoorri gargaarsa fayyaa barataa yookaan karoorri namoota dhibee qaama keessaa qabanii sii fi mucaa kee mariyachiisamee haala mucaa kee fi mana barmootaafis tolu mijjeessama. Qorannoon heddu kan mul'isu bunni dursee dhukkuba sukkaara (type-2 diabetes mellitus) nurra ittisuu akka danda'uudha. Yaa nama sammuu Rabbiin siif kenne sammuu keetti fayyadamii karoora diinni siif qofa baase kana irra deemtee kaayyoo diinaa bakkaan gahuuf hin socho'in. dhukkuba koo turedha! Akkasumas guutummaati mormata ta’u hin danda’au, nama kitaaba Qulqulluu dubbifatu fooyya’a ta’u ni danda’a. Sabboonummaan walkeessati qayyabannoo uumuu, fedha ofii ukamsanii dhaaba saba ofii jabeessuu, jabina halagaa faarsuu irra dandeettii dadhabaa ofii akka itt olkaasaan heduu gaafata. Bariisaa: Erga kun ta'ee booda suura atiifi Injinar Taakkalaa Uumaa utuu biqiltuu dhaabdanii kaatan miidiyaa hawaasaarra deemuun gareen "isaantu isa erge" jedhan turaniiru. insha allah waa heddu barachuuf teessanii hundi keessan page. Maal haa hojjedhu? Yoo. Bariisaa: Erga kun ta’ee booda suura atiifi Injinar Taakkalaa Uumaa utuu biqiltuu dhaabdanii kaatan miidiyaa hawaasaarra deemuun gareen “isaantu isa erge” jedhan turaniiru. From Wikibooks, open books for an open world < Afaan OromoAfaan Oromo. txt) or read online for free. hayn'i saanii jaba'aa firraa eegi atti. rakkina hargansuu, dhahannaa onnee saffisaa, jeeqamuufi dadhabbiidha. From Wikibooks, open books for an open world < Afaan OromoAfaan Oromo. Dhukkuba onnee: Dhiibbaa dhiigaa olkaasuu, dha'annaa onnee dabaluu fi karaalee birootiin deemee dhukkuba onneef nama saaxila. Posts about Uncategorized written by biiftuubilisummaa. Yeroo kaara adeemamu maalif garaa kaasaan nama qaba? Infeekshiniin (Infection) yeroo karaa adeemanu garaa kaasaa namatti fiddan bayeedha. Kalaankala lama qofaa qofaatti qabdee dhufte –mucayyoon. Ji’a Hagayaa, baruma 1840 Bililleen dhukkuba sombaatin qabamtee turte. Walirraa waliif nuuf wayya yaa Oromoo sabakoo Yoon isin hin fayyadne maali barachuun koo?. Kanneen keessaa: Dhukkuba onnee, dhiibbaa dhiigaa fi sammuu keessatti dhiigni itituu ykn dhiiguu. Dhukkuba kalee: Kun akka Kaleen hojii isaa akka dhaabetti yookiin dhukkuba kalee irraan kan ka’e akka qaammi namaa hiitawwu ta’e mullachuu ni danda’a. a social conscience miira itti gafatamummaa hawwasaa. Yoo kakachuun isaa madda gammachuu hinta'uufii ta'e maaliif kakuu gaddaatti akka seenetu hibboo itti taha. Yaa ilmaan Oromoo Wallistuu Almaaz Tafarraa haa gargaarru!! Almaaz Tafarraan hundeeffama baandi Afran Qalloo irraa kaassee haga ammaati keeysaafuu baroota af…You like this Video?. Haaluma kanaan dawwaan dhukkuba keessanii kilinika keenya keessa waan hin jirreef mee darbaa barbaaddadhaa nuun jedhe. Ji'a Hagayaa, baruma 1840 Bililleen dhukkuba sombaatin qabamtee turte. Yonathan 0. Yeroo hedduu huukaan garee dhaan xuuxama, namoonni hedduu tubboo tokko waliin qoodanii fayyadamu. Kennaa kana qabattee akka heerumtuuf Rabbiitu siif kenne. yookaan dhibee dhukkuba onnee kan qab/qabdu tahe yeroo barmoota jiramutti rakkisuu waan maluuf mana barmootaa qub-qabsiisuu qabda. Yonathan 0. See what Beekan Guluma (beekang) has discovered on Pinterest, the world's biggest collection of ideas. onnee, fi dhibee hafuuraa. Bishaan baay'ee dildllaa'aa ( cabbii yoo arganne gaariidha) fuula fi funyaan keenya irratti naquu. Dhukkuba Onnee Hir'isa Qorannoon tokko akka ibsuttii, dhiirotnii kannen torbaanittii si'a 2 ol qunnamtii saalaa raawwatan fi kanneen hin raawwanne yoo madaalchisan. August 27, 2014 While fresh arrests and detentions, kidnappings and disappearances of Oromo nationals have continued in different parts of the regional state of Oromia following the April-May crackdown of peaceful demonstrators, court rulings over the cases of some of the earlier detainees by courts of the regional state are being rejected by political agents of the governing TPLF/EPRDF Party. Dhibeen dhiibbaa dhiigaa akka waan rakkoo warra biyyota guddatan qofa ta’etti ilaalamaa ture. Full text of "English-Borana Word List" Compiled by Rev. haqa haadhaa-bba'aa Rabbumaa-gguddisee. Tarii aara tamboo irraa kan maddu faalamni qilleensaa miidhaa guddaa qaba. Abdiisaa Aagaa Oromiyaa,Wallagga keessa Magaalaa Najjootti Dhalate. org/stream/englishboranawor00steg/englishboranawor00steg_djvu. 3:09 · 82 657 näyttökertaa. Dhiironni dhukkuba onnee qaban irra caalaan warra amala addaa qaban caalaa warra dursanii molatan ykn harraa'an akka ta'e qorannoon agarsiise. Dhukkuba onnee: Dhiibbaa dhiigaa olkaasuu, dha'annaa onnee dabaluu fi karaalee birootiin deemee dhukkuba onneef nama saaxila. hunduu otuu iyyuu. Namni buna dhugu carraa dhukkuba kanaan qabamuu parsantii 23-50tiin gadi buusa. Mana koo amanuun dadhabe. Toivottu kappale, pitihän se repäistä vaikka yskiny koko. Onnee isaanii keessa dhukkuba [shakkiifi nifaaqaatu] jiraRabbiinis dhukkuba isaaniif dabaleWaan kijibaa turaniif jechas adabbii laalessaa ta’etu isaaniif jira عرض التراجم الأخرى التفاسير العربية: المُيسَّر السعدي البغوي ابن كثير الطبري. Garasuun gargaarsa uummataa fi onnee waan qabuuf shiraa fi kiyyoo isaanitiin qabamuu hin dandeenye. Ispoortiin nafii namaa dhabuu hin malin keessaa biskileettii oofuu,bisaan daakachuu,miilaan deemuu,utaaluu ykn fiiguu fi waan hedduu. 5 posts published by Mohaammed Naasir on December 13, 2018. Balaa dhukubaa onnee kee walakaan gadii bu'uu. EEDSIIN namoota kumaatama dhibbaan lakkaa'aman kan ajjeese yeroo ta'u, yeroo muraasa boodas namoota miiliyoonaan lakkaa'aman akka ajjeesu ni tilmaamama. * Pootashiyeemi guddaa waan of keessaa qabuuf: - Fayyummaa Kaaleefi Onnee keenyaaf gariidha. Ammas huukaan bifa hawaasummaa qabachuun isaa namoonni isatti fayyadaman dhibeewwan daddarban kabiroo kan akka dhukkuba sombaa, dhibee tiruu, fi dhibee morma jallisuuf (meningitis) akka saaxilaman godha. Balaa tasaaf nama saaxila Fkn. Kumaantamaan dhiiga dhiigaan baasuuf tarree galee jira. Dhukkuba isaa kana ogeeyyiin biyya keessaa waan dadhabaniif, qabeenyaan isaa hundi gurguramee mucaan isaan Kumaalaa Tafarraa Garasuu biyya Ingiliziitti geessee akka yaalchisu ta'e. Ali( Alias - Ahmed Adan Below) provides herbal medical solutions to exceptional ailments and diseases which are often not curable through most modern medical treatments. Jireenya nageenya hordofuu fi qalbii fayyaa qabachuuf dhukkuboota qalbii addaan baasu fi faayyisuun baay'ee barbaachisaadha. Sabboonummaan walkeessati qayyabannoo uumuu, fedha ofii ukamsanii dhaaba saba ofii jabeessuu, jabina halagaa faarsuu irra dandeettii dadhabaa ofii akka itt olkaasaan heduu gaafata. Yeroo sanattii Hermann dhimmi dhuunfaaf magaala Berliin deemus yeroo yeroo dhan odeefannoo waa'e Bilillee doktorichaarra argataa ture. (Waxabajjii 21,2018) Next Post OMN: የነገው የድጋፍ ሰልፍ እና መደረግ ያለባቸዉ ጥንቃቄዎች (JUNE 22, 2018). Tarii bittinnaa'uu sana isaan faayidaa siyaasaatiif ykn onnee dhabuurraa ka'uun bittinneessuu danda'u. Yoo kakachuun isaa madda gammachuu hinta’uufii ta’e maaliif kakuu gaddaatti akka seenetu hibboo itti taha. Isaanis nama biraa hirmaachisu hin barbaadan, hojiima isaanii ishee tuffatamtuu kanaan ijoollee isaanii daara baasaani barsiifatu. haqa hunda keessaa isa fitti aansee. Dhukkuba Toonsilii (Tonsillitis) Toonsiliin qaama keenyaa keessaa waan akka gumaa foonii ulaa qoonqoo keenyaa keessatti argamu yoo ta'u, xuraawaa fi jarmoonni garaa garaa akka gara ujummoo qilleensaa keenyaatti hin seenne kan calaalee qabee (trap) godhee hambisuuf gargaarudha. GURMEESSA HINKOOSAA EENYU DHA LAATA? GAMMADAA OLAANAATIN. Anisfam Entertainment uploaded and added to Nice lovely Oromo musics 1 year ago 3:37 SUTA JA'I NAFF KHOTU (AUDIO) "MUNIR K" Special song - Duration: 3 minutes, 37 seconds. Didhaa sanneen tuqamuuti kan dargaggoo Oromoo gaaratt naqe. Coronary Heart disease (Barumsa waa'ee dhukkuba Onnee fi haala irraa itti if eegan. Qabiyyee koorsiiwwan dhihoo kanaa. Ta'uu yoo baate, Kiliinika keessan waamaa. Lubbuu Addunyaa kanarraa balleessuu keessattis Istirookiin gaheensaaa harka 51, kan dhukkuba Onnee immoo harka 45 dha. Biyyoota Addunyaa Hedduu Koloneeffachuu dhaan kan of jalatti bulchaa turte Xaaliyaaniitti Waraanni Abdiisaa Aagaa Yaaddoo guddaa ta'e. dhukkuba koo turedha! Akkasumas guutummaati mormata ta’u hin danda’au, nama kitaaba Qulqulluu dubbifatu fooyya’a ta’u ni danda’a. Hayyee, waan nafii namaa jiraachuuf jaalatu keessaa sooraa fi waan akka akkaa dabalee tokko ispoortii hojjachuu. SHAAYII DHUGUU ***** Qorannooleen hedduun akka mul'isannitti shaayii dhuguun fayyummaa qaama keenyaaf faayidaa ol'aanaa ta'e qaba. Yeroo hedduu huukaan garee dhaan xuuxama, namoonni hedduu tubboo tokko waliin qoodanii fayyadamu. Eesti kõige uuem teatrimaja avab publikule oma uksed 18. Garuu, maqaa masoo kan hiriiyoonni fi maatiin mana keessatti ittiin isa waaman kan biraas "Nuuree" jedhama. jaamaa ta'uu, rakkoo kalee, milaa muramuu, fi dhibee wal xaxaa dhukkuba shukkaaraatiin walqabatan ittisuuf si gargaara. Home New Videos Walaloo Afaan Oromoo “Dhukkuba Onnee Zamanaa” New Videos. Mana koo amanuun dadhabe. Dhibbeentaa %45 dhiirotni qunnamtii saalaa raawwatu irra baayyeesa dhukkubbii onnee irra bilisa ta’an. Maal haa hojjedhu? Yoo dhukkuba miidhaa hamaa ta'e ykn tasaa turuun hindanda'amne ta'e, 9-1-1 irratti bilbilaa fi namicha gara hospitaala dhiheenyaatti geessaa. Onnee isaanii keessa dhukkuba [shakkiifi nifaaqaatu] jiraRabbiinis dhukkuba isaaniif dabaleWaan kijibaa turaniif jechas adabbii laalessaa ta’etu isaaniif jira عرض التراجم الأخرى التفاسير العربية: المُيسَّر السعدي البغوي ابن كثير الطبري. Stegman, C. Channel kana Toltuu nama keenya fayyadan ittiin baballisuuf banne. Stories dhukkubsatu taatan kan bishaan ª ©¨ dhukkuba nutti ida'aa sodaattan odoo jana abtaa qabdanuu yookaa. Bilisummaa, nagaa, araaraa, safuu fi onneen dhagaa golee ilaalcha Oromooti. Dhukkuba onnee: Dhiibbaa dhiigaa olkaasuu, dha'annaa onnee dabaluu fi karaalee birootiin deemee dhukkuba onneef nama saaxila. Achittiis fayyuu akka hindandeenye waan hubataniif gara biyyatti deebi'uun du'aan wal'aansoo qabuu eegale. Wareegni, Lafee fi dhiigni haga firii xaafii osoo hin hafne kafallanna. Dhukkuba isaa kana ogeeyyiin biyya keessaa waan dadhabaniif, qabeenyaan isaa hundi gurguramee mucaan isaan Kumaalaa Tafarraa Garasuu biyya Ingiliziitti geessee akka yaalchisu ta’e. Kan biraa hafee jechoonniOromoo fi Oromiyaa jedhaman dhukkuba onnee jarreen kana qabsiisaa jiru. Yaaddoowwan kanneen mudachuu akka danda'an nan hubadha. Dhukkuba Onnee Hir’isa Qorannoon tokko akka ibsuttii, dhiirotnii kannen torbaanittii si’a 2 ol qunnamtii saalaa raawwatan fi kanneen hin raawwanne yoo madaalchisan. Akka onnee takkaati, gara fedhe garagaggalcha," nabiin eegasii nijedhe " yaa ka onnee garagaggalchu onnee teenya qajeelloo teetirratti deebisi" muslim 17-2654 Namni hadiisa kana odeesse. “Kanneen dhukkuba sukkaaraa, dhiibbaa dhigaa,dhibee onnee qaban, yeroo yerooti nageenya kalee isaanii ilaalmu qabu” Dr Sanbataa Guuttataa Hospitaala Xiqur Anbessaa irraa. Ammas huukaan bifa hawaasummaa qabachuun isaa namoonni isatti fayyadaman dhibeewwan daddarban kabiroo kan akka dhukkuba sombaa, dhibee tiruu, fi dhibee morma jallisuuf (meningitis) akka saaxilaman godha. Yaa ilmaan Oromoo Wallistuu Almaaz Tafarraa haa gargaarru!! Almaaz Tafarraan hundeeffama baandi Afran Qalloo irraa kaassee haga ammaati keeysaafuu baroota af…You like this Video?. Nuti mataa keenyan dhukkuba ofirratti beekne yoo of fayyisuuf hin caraaqin eenyulle dhukkuba keenya beeke nu hin fayyisu. Gurmeessaa Hinkoosaa eenyu dha laata? Gammadaa Olaanaatin. sababa kanaanis Waraanni Abdiisaa akka dadhabuuf yeroo yerootti Lola irratti gaggeessuu. The author talks about a chronic societal problem (dhibee) and suggests a cure for this problem. Maaliif waadaa onnee hinsooranne seenuu!. Shaayii dhuguu-buna dhuguun bada jechuus batamu faayidaan isa hanga shaayii hin gahu. Qoricca kana guyyaatti hoggaa tokko lilmee diraddhu. Yonathan 0. Iliisaan garuu hamma yoonaatti waggaa 14f jiraatteetti. Dhukkuboota hedduuf akka salphaatti akka saaxilamnu taasisa. He will also participate as a Guest of Honor at several Irreecha celebrations organized by the Oromo in the Diaspora. 5 posts published by Mohaammed Naasir on December 13, 2018. Statins(Atrovastatine,Simvastatine,Levostatine…etc): qorichootni kun kolestrolii haadhaa gadi buusu, kolestrooliin ammoo guddina daa'imaaf barbaachisaadha. Iliisaan garuu hamma yoonaatti waggaa 14f jiraatteetti. Dhukkuba gatachiisaa dhabamsiisuu kan danda'amu jalqaba fayyaa beeyladoota yoo eegamedha. Stories dhukkubsatu taatan kan bishaan ª ©¨ dhukkuba nutti ida'aa sodaattan odoo jana abtaa qabdanuu yookaa. Kakuu saniin booda shororkaa malee akka gammachuun onnee isaatti hingoriin nibeeka. Kanaaf gadi ciisuu dhiifnee taa'uu ykn yoo dadhabne ammo mataa keenya ol qabannee ( 30 to 40 degree above horizontal) ciisuu. Maatiiwwan. GURMEESSA HINKOOSAA EENYU DHA LAATA? GAMMADAA OLAANAATIN. Yaaddoowwan kanneen hamoo fi tarii kan nama ajjeessan ta’uu ni danda’u. 6 based on 60 Reviews "Unbelievable suggestion,Dr. Yaa ilmaan Oromoo Wallistuu Almaaz Tafarraa haa gargaarru!! Almaaz Tafarraan hundeeffama baandi Afran Qalloo irraa kaassee haga ammaati keeysaafuu baroota af…You like this Video?. Finfinnee, Hagayya 7,2011 (FBC) – Dhiibbaan dhiigaa guddaan carraa dhukkuba Onnee fi dhiigni sammuu keessatti dhanga’uu ni dabala. to implement change. Lubbuu Addunyaa kanarraa balleessuu keessattis Istirookiin gaheensaaa harka 51, kan dhukkuba Onnee immoo harka 45 dha. As some indeed suspect, that the science which we see at the dawn of recorded history, was not science at its dawn, but represents the remnants of the science of some great and as yet untraced civilisation. Yaroo kana dhageenyu, dirqama firummaa tan nurra jirtu hubachuun, biyya keessa jiru keessatti, mana haakimaa kan dhukkuba isaatiif wal'aansa kennuu ni dandaya ja'ame geessine. Asoosama Afaan Oromoo Pdf Download. Walaloo Afaan Oromoo "Dhukkuba Onnee Zamanaa" - YouTube 5:16: pin. mataan itti salphachuu,joon jee ykn lafaan martoo,afuura kutuu,dhagna ittessuu fi kkf mallattoo dhiiga hir'inaati. Dhukkuba onnee hir'isuu Seenaa keessatti UKn dhibeewwan onnee wallaanuudhaan hir'isuudhaaf milkaa'ina guddaa agarsiifteetti. Dhukkuba gatachiisaa to'achuudhaan dura itti gaafatamummaan jirtu, waa'ee dhukkuba kanaa uumata barsiisuun isa jalqabaat. 6 based on 60 Reviews "Unbelievable suggestion,Dr. Dhukkuba Onnee yokan Qalbii tifii dawaan saa Ho maali? ?? 54:50 · 6 055 näyttökertaa. Ibsa Ijjannoo-KQWUO Mootummaan Wayyaanee yeroo aangoo ishii tursiifachuuf jecha imaammata ijaarfama gita hawaasa biyyatti mara caasaa ishii jalatti ukkaamsuu fi too'achuuf hordoftu suuta suutaan hojiirraa oolchuu erga eegalte bubbultee jirti. Abdallah ibnu amri ibnul'aas alqurashiyyi assahmii. Malaa dhukkuba tasibootiin dhufu: Malaan kun iddoo baayyeetti mullachuu ni danda'a. SHAAYII DHUGUU ***** Qorannooleen hedduun akka mul'isannitti shaayii dhuguun fayyummaa qaama keenyaaf faayidaa ol'aanaa ta'e qaba. Maal haa hojjedhu? Yoo dhukkuba miidhaa hamaa ta’e ykn tasaa turuun hindanda’amne ta’e, 9-1-1 irratti bilbilaa fi namicha gara hospitaala dhiheenyaatti geessaa. 1159b5a9f9 Posts about Beekan Guluma Erena : Author of more than 29 Afaan Oromoo Books written by OromianEconomist. Full text of "English-Borana Word List" See other formats English - Borana Word List Compiled by Rev. Kakuu saniin booda shororkaa malee akka gammachuun onnee isaatti hingoriin nibeeka. Hayyee, waan nafii namaa jiraachuuf jaalatu keessaa sooraa fi waan akka akkaa dabalee tokko ispoortii hojjachuu. Wiirtuu gadi-buufatan. 13 dhukkuba koo turedha! Akkasumas guutummaati mormata ta’u hin danda’au, nama kitaaba Qulqulluu dubbifatu fooyya’a ta’u ni danda’a. Rakkoon qabatamaan sababa dhukkuba kanaaf jiru ittigaafatamummaa fudhachuu dhiisuudhaa, akkasumas xiyyeeffannoo to'annoo fi ittisa dhukkuba ka'aa/akka taasaa mul'atu irraatti hanqina hubannaa fi sochii to'annoo. August 27, 2014 While fresh arrests and detentions, kidnappings and disappearances of Oromo nationals have continued in different parts of the regional state of Oromia following the April-May crackdown of peaceful demonstrators, court rulings over the cases of some of the earlier detainees by courts of the regional state are being rejected by political agents of the governing TPLF/EPRDF Party. Dhukkuba kalee: Kun akka Kaleen hojii isaa akka dhaabetti yookiin dhukkuba kalee irraan kan ka’e akka qaammi namaa hiitawwu ta’e mullachuu ni danda’a. insha allah waa heddu barachuuf teessanii hundi keessan page. Wal gorfachuun dawaa dhukkuba tokkummaa diigu ittisu waan ta'eef itti amanee barreesse. Kakuu saniin booda shororkaa malee akka gammachuun onnee isaatti hingoriin nibeeka. Garasuun gargaarsa uummataa fi onnee waan qabuuf shiraa fi kiyyoo isaanitiin qabamuu hin dandeenye. Dhukkuba Maraamartoo Siyaasaa Dhaamsaa Gabaabduu Ilmaan Oromoo Hundaaf!! Ilmaan Oromoo Biyya Hambaa Jiraatan Keessattuu Diasporaa fi Kanneen Carraa Barnootaa Argatanii Biyyaa Alaa jiraataan Namootni Baay'een Dhukkuba Maraamartoo Siyaasaa Jedhamuun Qabamanii Rakkoo Hamaa Keessa Jiraachuu Qeerroon Mirkaaneesse!!. Finfinnee, Adoolessa 3, 2011 (FBC) - Nyaata madaalamaa soorachuun dhukkuba onneef akka hin saaxilamne nama gargaara. Dhiironni dhukkuba onnee qaban irra caalaan warra amala addaa qaban caalaa warra dursanii molatan ykn harraa'an akka ta'e qorannoon agarsiise. Waggaa waggaadhaan namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman dhukkuba onnee, dhukkuba sombaafi dhibeewwan garabiraadhaan lubbuusaanii dhabu. Dhiigni durbummaa mallattoo kakuu ti. MALLATTOO ISAA 1. Waa'een hiyyummaa isaanii isaanumaan akka dhukkuba sammuu nyaataa itti ta'ee galgalaa fi ganama aad'chisa malee ormaa fi fira isaanii ajaa'ibee hin beeku. rakkina hargansuu, dhahannaa onnee saffisaa, jeeqamuufi dadhabbiidha. Kaleen xurii dhiiga keessaa qulqulleesuun, fincaaniin qaama keessaa akka ba’u taasisa, jechuun ka Raadiyoo Sagalee. From Wikibooks, open books for an open world < Afaan OromoAfaan Oromo. Full text of “English-Borana Word List” Compiled by Rev. Dhiibban dhiigaa yeroo cimaa deemetti wal’aansa yaalaa yoo hin arganne, carraa dhukkuba onnee fi dhiigni sammuu keessatti dhangala’uu ni dabala. Akka gabaasa BBCtti, Keemikaalli Sanayiidii kaampaaniich Sookkoo qulqulleesuuf itti fayyadamu jirattoota dhukkuba Onnee, Bowwoo mataa, Sammuu fi Narvii saaxila akka jiru ogeessoonni fayyaa himaniiru Rakkoon Hawasummaa fi diinagdee Kaampaniin Oomisha albuuda Sookkoo laga danbii jirattoota aanaa Oddoo Shakkisoo irraan gahaa. Onnee isaanii keessa dhukkuba [shakkiifi nifaaqaatu] jiraRabbiinis dhukkuba isaaniif dabaleWaan kijibaa turaniif jechas adabbii laalessaa ta'etu isaaniif jira Show other translations Arabic short Tafasir: المُيسَّر السعدي البغوي ابن كثير الطبري. Dhukkuba, hiyyummaa, maalammaltummaa, lola, hongee, xibaarummaa, waaqeffannaa aada fi Islaamumman babal'atanii jiru. Yaa ilmaan Oromoo Wallistuu Almaaz Tafarraa haa gargaarru!! Almaaz Tafarraan hundeeffama baandi Afran Qalloo irraa kaassee haga ammaati keeysaafuu baroota af…You like this Video?. yaa ilmaan nagayaa onnee haadhaa-bba'aa. ani ammallee kana. Qoricca kana guyyaatti hoggaa tokko lilmee diraddhu. Asoosama Afaan Oromoo Pdf Download >> DOWNLOAD 1159b5a9f9 Posts about Beekan Guluma Erena : Author of more than 29 Afaan Oromoo Books written by OromianEconomist. Arjooma qaamaa (organ donation): nama arjooma onnee argachuuf ganna 9 eeggate. Dhukkuba Onnee Hir’isa Qorannoon tokko akka ibsuttii, dhiirotnii kannen torbaanittii si’a 2 ol qunnamtii saalaa raawwatan fi kanneen hin raawwanne yoo madaalchisan. Walirraa waliif nuuf wayya yaa Oromoo sabakoo Yoon isin hin fayyadne maali barachuun koo?. Sabboonummaa Ajjeesuun Gara jaarmiyaa Siyaasaatti gurmaa’anii akkeekaa fi kaayyoo Jaarmiyaan Siyaasaa Qabsoorraa jiruu qabu fudhachuun bilisummaa Uummataa fi walabummaa biyyaaf hiriiruu ni balaaleffachiisa. Kanaafan mata duree yeroon itti darbe isa garaa namaa bobeessuuf ukkaamfame onnee namaa nyaatu kana maaliif guurtanii yaatuu? nuun jedhe. Harme… maal sitti hin obsine ani !? Jaalala dhugaa ofittummaa lagate kanin gochaan arge si biratti. Dhukkuba Maraamartoo Siyaasaa Dhaamsaa Gabaabduu Ilmaan Oromoo Hundaaf (Oromia Press) — Ilmaan Oromoo Biyya Hambaa Jiraatan Keessattuu Diasporaa fi Kanneen Carraa Barnootaa Argatanii Biyyaa Alaa jiraataan Namootni Baay’een Dhukkuba Maraamartoo Siyaasaa Jedhamuun Qabamanii Rakkoo Hamaa Keessa Jiraachuu Qeerroon Mirkaaneesse!!. 813: Dhukkuba onneetiin qabamuu, ijaa jaamuu naafachuufi maraachullee ni danda'a Gilgaala 6: Shaakala Dubbisuun Boodaa Gaaffileen as jalatti dhiyaatan gaafilee hubannoo barattoota cimsuuf oolaniidha. com kun Gorsa Ogeessota Fayyaa Oromoo adda addaaa kanneen Gara Marsaalee Hawaasaa isaaniitiin Hawaasaaf yeroo yerotti gorsa laatan jala buunee iddoo tokkotti walitti qabuudhaan hawasni keenya yeroo barbaadetti odeeffannoo guutuu kan abbeentaan Gorsichaa hin jijjiiramne asumarraa iddoma tokkotti akka argatuuf kan qophaayeedha. keessumattuu haala inni ammaan dura isiirratti hin argin isiirratti arguun isaa jaalala osoo hin tahin shakkii biraatu isa neyxe. Kumaantamaan dhiiga dhiigaan baasuuf tarree galee jira. "Kanneen dhukkuba sukkaaraa, dhiibbaa dhigaa,dhibee onnee qaban, yeroo yerooti nageenya kalee isaanii ilaalmu qabu" Dr Sanbataa Guuttataa Hospitaala Xiqur Anbessaa irraa. Kan dides ana miidhuuf osoo hin taane saba isaa miidhuuf akka ta’e beekkamaadha. 2017-2018 Sagantaa Barnoota Jalqabaa Kan Puget Sound ESD jedhamutti barachuuf attamiin himatama 2017-2018 How to Apply for Puget Sound ESD Early Learning Programs Revised 01/2017 08. VAJicdvit G. Hubannoo seeraa Hubannoo seeraa. Mallattoowwan erga dhukkubichi qaama keessa galee /faale/ kaasee jijjiirramaa deema. Mee addunyaa namni tokko illee dhukkuba onnee, kaansarii, busaa ykn dhukkuba kan biraatiin dararamu keessa hin jiraanne yaadi. Barreeffama kiyya kana irratti yaadni kaahame nama hundaaf liqimfamuu dhabuu ni mala. 🎍Maloota dhukkuba suusii akka sigaaraa,caatii,alkoolii,Facebook,fi wantoota suusii ta'an hunda maloota ittiin ofirraa ittifnu 8 dubbisuuf. [DhRTVO 29 07 09]:-Akka Ragaan Dhaabbata Fayyaa Addunyaa(WHO) ibsutti, Addunyaa kanarraa namoonni Biiliyoona 1 caalaan dhibeee dhiibbaa dhiigaan ni rakkatu. Kan gorsa kiyya dhugeeffatee fudhate Oromoof yaade malee anaaf yaadee miti. Wanti guddaan sukkaaricha sirreessuuf kan godhamuun irra jiru gochuudha. Inni karooricha si qofaaf baase malee ofii isaatii itti fayyadamaa hin jiru.